Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Αναρτάται  για ενημέρωση εγκύκλιος σχετική με τη δημοσίευση της Οδηγίας 2013/35/ΕΕ “περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ”

2013_35_EE_EL