Άγχος στην Εργασία: Εντοπισμός κινδύνου και τρόπος αντιμετώπισης

(Αρθρογράφος : Αθανάσιος Νταβέλος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας)

Το Εργασιακό Άγχος (ΕΑ) αποτελεί έναν ύπουλο κίνδυνο για την υγεία στο χώρο εργασίας. Το ΕΑ μπορεί να προληφθεί με την ανάληψη της κατάλληλης δράσης

Η  Εκτίμηση Κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που προκύπτουν από υπαρκτούς κινδύνους στο χώρο εργασίας. Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας η οποία μελετά:

►  τι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη

►  Κατά πόσον μπορούν να εξαλειφθούν οι υπαρκτοί κίνδυνοι, και εάν όχι,

►  ποια μέτρα πρόληψης ή προστασίας πρέπει να θεσπιστούν για τον έλεγχο των πιθανών κινδύνων.

Η Εκτίμηση Κινδύνου αποτελεί τη βάση για την επιτυχή διαχείριση του εργασιακού άγχους. Η Εκτίμηση Κινδύνου για το άγχος διέπεται από τις ίδιες βασικές αρχές και διαδικασίες με τις Εκτιμήσεις Κινδύνου που ισχύουν για άλλους επαγγελματικούς κινδύνους. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, μια απλή και ξεκάθαρη προσέγγιση σε πέντε βήματα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Εντοπισμός των υπαρκτών κινδύνων και εκείνων που κινδυνεύουν
 2. Εκτίμηση και καθορισμός προτεραιοτήτων ως προς τους πιθανούς κινδύνους
 3. Λήψη αποφάσεων σχετικά με προληπτική δράση
 4. Ανάληψη δράσης
 5. Έλεγχος και παρακολούθηση της κατάστασης

Στους παράγοντες που σχετίζονται με το άγχος περιλαμβάνονται οι εξής:

 • ο υπερβολικός φόρτος εργασίας ή η έκθεση σε φυσικούς κινδύνους
 • ο έλεγχος που έχουν οι εργαζόμενοι στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους
 • Κατά πόσον οι εργαζόμενοι κατανοούν τον ρόλο τους
 • οι διαπροσωπικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων όπως η παρενόχληση και η βία
 • η στήριξη που παρέχεται από συναδέλφους και προϊσταμένους, και
 • η κατάρτιση που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό των εργαζομένων ή των ομάδων εργαζομένων που απειλούνται περισσότερο:

 • Παρατεταμένες απουσίες από την εργασία, απώλεια προσωπικού, επιθετικότητα, ατυχήματα, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας, παράπονα από τους εργαζομένους, κ.λπ.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ομάδες εργαζομένων οι οποίοι μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, π.χ. εργαζόμενοι με αναπηρίες, μετανάστες εργαζόμενοι, νεαροί και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι.

Η πρόληψη των συνεπειών του εργασιακού άγχους είναι προτιμότερη από την αντιμετώπιση μετά την εμφάνισή τους. Μερικά αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ΕΑ είναι τα εξής:

►  η παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζομένους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους

►  η σαφής περιγραφή της εργασίας

►  η ανταμοιβή της καλής επίδοσης των εργαζομένων

►  η παροχή στους εργαζομένους της δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα και η σοβαρή αντιμετώπισή τους

►  η παροχή ελέγχου στους εργαζομένους επί της εργασίας τους.

►  η ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων

►  η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που
τους επηρεάζουν

►  ο σχεδιασμός των καθηκόντων με τρόπο που να τα καθιστά
ενδιαφέροντα

►  ο σαφής καθορισμός εργασιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων

►  η παροχή ευκαιριών για κοινωνικές σχέσεις και επαφές, και

►  η εξάλειψη αμφιβολιών και ασάφειας σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

 

 

πηγή:

http://osha.europa.eu/topics/stress