Νέα Υπουργική Απόφαση για Πραζόλες

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β΄ 692) «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαβάστε αναλυτικά

ΥΑ ΓΙΑ ΠΡΑΖΟΛΕΣ