ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ιδρύεται Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο με την επωνυμία « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με έδρα την Αθήνα, οδός Μαιάνδρου αρ. 23.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1) Κύριος και βασικός σκοπός του Σωματείου είναι η προάσπιση, κατοχύρωση και προώθηση με κάθε σύννομο μέσο των ευρύτερων εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των εργαζομένων Μελών του, Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας.

2) Ειδικότεροι σκοποί του Σωματείου είναι:

α) η συμβολή, μέσω της κατάθεσης εξειδικευμένων προτάσεων, που αφορούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της συγκεκριμένης Ιατρικής Ειδικότητας, προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Υπουργείο Υγείας και προς όλους εν γένει τους αρμοδίους Θεσμικούς και Κοινωνικούς Φορείς της Χώρας, με απώτερο στόχο:

i) την ορθότερη αντιμετώπιση των γενικότερων και ειδικότερων προβλημάτων που άπτονται του θεματικού πεδίου της Ιατρικής της Εργασίας,

ii) τη διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών εργασίας, που να συνάδουν με την φύση, την ποιότητα και τις δυσχέρειες των παρεχομένων εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών.

β) Η συμβολή και προάσπιση της ποιότητας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από τους Ειδικευμένους Ιατρούς Εργασίας στους εργαζομένους και εργοδότες,

γ) η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα Μέλη του για τη μεταξύ τους καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας,

δ) η διαφώτιση της Κοινής Γνώμης πάνω στα προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση της ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας,

ε) η συνεργασία με Επιστημονικούς και άλλους Οργανισμούς, Οργανώσεις, Συλλόγους, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε σχετικό Επιστημονικό Φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

στ) η ενημέρωση των Μελών του πάνω στα προβλήματα, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εκάστοτε Νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία, σχετικά με τη συγκεκριμένη ειδικότητα, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με Κοινωνικούς Φορείς και προσωπικότητες,

ζ) η υπεράσπιση σε κάθε επίπεδο του τίτλου και της επιστημονικής αρμοδιότητας του Ειδικευμένου Ιατρού Εργασίας, καθώς και τον επαγγελματικό του ρόλο στην Κοινωνία, ως λειτουργού της Υγείας.

 Άρθρο 3

ΜΕΣΑ

Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του Σωματείου θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορη και νόμιμη ενέργεια που θα αποφασίζεται από τα Όργανά του. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, παρεμβάσεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων αποκλειστικά σε θέματα που θα εξυπηρετούν την ασκουμένη Ειδικότητα,

β) η ανάπτυξη μορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκδόσεων εντύπων με θέματα παρεμφερή του σκοπού, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης,

γ) η διαπραγμάτευση και σύναψη ομοιοεπαγγελματικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,

δ) η συγκρότηση Ομάδων Εργασίας, Εισηγητικών Επιτροπών, Τεχνικών Επιτροπών, Επιτροπών Μελετών, προγραμματισμού και άλλων Συντονιστικών Επιτροπών,

ε) η πραγματοποίηση διαβημάτων-εισηγήσεων και η υποβολή αναφορών στις αρμόδιες διοικητικές και άλλες Αρχές και Υπηρεσίες για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, τα Μέλη, τις επαγγελματικές-εργασιακές σχέσεις και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των Μελών του,

στ) η διαρκής επαφή των Μελών του Σωματείου με τους εργαζομένους, στα πλαίσια της εκλαΐκευσης και της μεταφοράς των επιστημονικών γνώσεων και επιτευγμάτων που τους αφορούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 4

 ΜΕΛΗ

Μέλη του Σωματείου γίνονται, αποκλειστικά, οι Ιατροί της Εργασίας οι οποίοι κατέχουν, σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία, τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας και την οποία αποδεδειγμένα ασκούν. Δεν δύνανται να αποκτήσουν την ιδιότητα του Μέλους του Σωματείου Ειδικευμένοι Ιατροί Εργασίας, οι οποίοι έχουν εργοδοτική σχέση, άμεση ή έμμεση, με άλλους Ιατρούς Εργασίας.

 

Άρθρο 5

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ


Υπό Α΄


Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του Μέλους του Σωματείου απαιτείται :

α) να έχει τις προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου 4,

β) να υποβάλλει αίτηση προς το Σωματείο, στην οποία θα αναφέρονται η επιθυμία του να γίνει Μέλος, τα πλήρη στοιχεία του και η ιδιότητά του, καταθέτοντας επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου της ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας, όπως επίσης και βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, από την οποία να προκύπτει η άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας,

γ) να δηλώσει ότι αποδέχεται το Καταστατικό,

δ) να πληρώσει την εφ’ άπαξ εισφορά εγγραφής, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) να εγκριθεί η αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη τακτική ή έκτακτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίασή του.

Υπό Β΄

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, και αρκούντως αιτιολογημένα, να μην αποδεχθεί την εγγραφή του ως Μέλους, αν εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία από Ιατρικό Σύλλογο ή η εγγραφή του ως Μέλους μπορεί κατά τις περιστάσεις, εξαιτίας ελλείψεως προσήκοντος ήθους, να αποβεί επονείδιστη για το Σωματείο.

η) Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριάντα ( 30 ) ημερών, από την καταχώρηση της αίτησης στο Πρωτόκολλο, περί εισδοχής στο Σωματείο, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη αυτής.

θ) Στις ως άνω περιπτώσεις ( στ ) και ( η ), ο αιτούμενος την εγγραφή δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο κάνει δεκτή την προσφυγή, ο αιτούμενος την εγγραφή θεωρείται Μέλος του Σωματείου από την κοινοποίηση της απόφασης στο Σωματείο.

 

Άρθρο 6

 ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΑΠΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1) Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του Σωματείου επέρχεται για τους ακόλουθους λόγους :

α) με τον θάνατο αυτού,

β) με τη διάλυση του Σωματείου,

γ) με την αποχώρηση του Μέλους, η οποία είναι ελεύθερη, ύστερα από την υποβολή έγγραφης δήλωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους, κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση αποχώρησής του, άλλως θεωρείται ως μη γενομένη και είναι ανενεργός, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτοδικαίως:

δ) αν μετατραπεί η δραστηριότητα του Μέλους από εργασιακή σε αυτήν του εργοδότη Ιατρού Εργασίας ή δια της συμμετοχής του, με οιαδήποτε μορφή και σχέση, ή του συζύγου του ή του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συγγενούς του, έως και τον τρίτο βαθμό σε ευθεία ή σε πλάγια γραμμή, σε εργοδοτικές επιχειρήσεις που απασχολούν και υπενοικιάζουν Ιατρούς Εργασίας ή Ιατρούς ετέρων ειδικοτήτων, οι οποίοι, ομοίως, απασχολούνται ως Ιατροί Εργασίας,

ε) αν, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας, ή δίχως προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης του Σωματείου περί υπάρξεως τέτοιας, δεν λάβει μέρος στις δυο τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση.

2) Μέλος του Σωματείου αποβάλλεται και διαγράφεται από αυτό, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προηγούμενης κλήσης του προς απολογία, για τους ακόλουθους λόγους:

i) αν ισχύσουν οι ως άνω προϋποθέσεις απώλειας της ιδιότητας του Μέλους,

ii) αν, αποδεδειγμένα, εκδηλώσει αντισυναδελφική στάση ή δράση απέναντι στα άλλα Μέλη του Σωματείου,

iii) αν παραβαίνει το Καταστατικό και δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Οργάνων του Σωματείου. Η αποχή από την δράση του Σωματείου που οφείλεται σε στράτευση ή ασθένεια δεν έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του Μέλους, αν δεν συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις,

iv) αν κατηγόρησε ψευδώς άλλο Μέλος, με συνέπεια την καταδίκη του δεύτερου.

Άρθρο 7

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1) Εκτός από τη διαγραφή, στο Μέλος, που αντιδρά με τους σκοπούς του Σωματείου και με τις ληφθείσες αποφάσεις των Οργάνων ή που η συμπεριφορά του είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του Σωματείου και των άλλων Μελών, επιβάλλονται, ανάλογα με την σοβαρότητα της πράξης ή παράλειψης, οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις :

α) έγγραφη επίπληξη,

β) προσωρινή αποβολή από την δράση και τη λειτουργία του Σωματείου, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τον ένα ( 1 ) χρόνο.

2) Η έρευνα, διαπίστωση και επιβολή των πειθαρχικών παραπτωμάτων, της αποβολής και διαγραφής του Μέλους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου, και όχι απλής παραβίασης διατάξεων του Καταστατικού, για την οποία αποβολή αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

3) Η κλήση σε απολογία και η υπεράσπιση του Μέλους που κατηγορείται είναι υποχρεωτική. Η κλήση πρέπει να περιέχει το θέμα της κατηγορίας, το άρθρο του Καταστατικού, αν πρόκειται για παραβίασή του, αναφορά στην ύπαρξη σπουδαίου λόγου, το παράπτωμα του Μέλους και ποία ποινή, από τις ως άνω οριζόμενες, πρόκειται να του επιβληθεί. Η απόφαση που θα εκδοθεί πρέπει να είναι, αρκούντως, αιτιολογημένη. Μέλος που κατηγόρησε ψευδώς άλλο, με συνέπεια την καταδίκη του, αποβάλλεται οριστικά.

4) Το Μέλος που αποβλήθηκε από το Σωματείο για παραβίαση Καταστατικής διάταξης, και όχι για ύπαρξη σπουδαίου λόγου, δικαιούται, εντός δεκαπέντε ( 15 ) ημερών, προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται, ειδικά, για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την ένσταση, το υποψήφιο Μέλος δικαιούται προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

5) Το Μέλος που διεγράφη δικαιούται, ομοίως, να προσφύγει κατά της απόφασης ενώπιον των Δικαστηρίων.

 

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα Μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. Όλα τα Μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α) να μετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις,

β) εφόσον είναι συνεπείς στις συνδρομές τους, να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα Όργανα του Σωματείου από την ημέρα της εγγραφής τους, αν δεν υπάρχει αντίθετη υποχρεωτική νομική απαγόρευση,

γ) να ζητούν ενημέρωση από τα εκλεγμένα Όργανα του Σωματείου για θέματα που τους ενδιαφέρουν ατομικά και έχουν σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου,

δ) να ζητούν και να έχουν τη συμπαράσταση του Σωματείου για την επίλυση των αιτημάτων τους,

ε) να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για κάθε θέμα, να λαμβάνουν τον λόγο, να θέτουν ερωτήσεις,

στ) να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που κατακτώνται με τη συλλογική δράση,

ζ) να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όλα τα Μέλη του Σωματείου υποχρεούνται :

α) να μετέχουν ενεργά στη δράση του Σωματείου, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του,

β) να εκπληρώνουν τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους, που πηγάζουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Οργάνων του Σωματείου,

γ) να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Οργάνων του Σωματείου,

δ) να συμπεριφέρονται προς τα άλλα Μέλη συναδελφικά και να μην προβαίνουν σε πράξεις που, ενδεχομένως, να τους ζημιώσουν ή που αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Σωματείου.

4α) Οι υπηρεσίες των Μελών προς το Σωματείο παρέχονται χωρίς καμία αμοιβή,

β) τα Μέλη εξακολουθούν και μετά την αποχώρησή τους από το Σωματείο να ευθύνονται απέναντί του για τις μέχρι τότε οικονομικές υποχρεώσεις τους.

 

Άρθρο 9
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ


Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

Α) το Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο χρόνος απόκτησης της ειδικότητας και ο χρόνος έναρξης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ως ειδικευμένος Ιατρός Εργασίας.

Β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

Δ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

΄Αρθρο 10

  ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου αποτελούν:

α) η εφ’ άπαξ εισφορά εγγραφής των Μελών και οι τακτικές ετήσιες συνδρομές τους, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση,

β) οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) τα κληροδοτήματα και οι δωρεές,

δ) τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου,

ε) οι έκτακτες εισφορές των Μελών, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις, τις κληρονομίες, τις κληροδοσίες, τα εντευκτήρια και τις άλλες παρόμοιες δραστηριότητες του Σωματείου, που εξυπηρετούν στους σκοπούς και τα Μέλη του,

ζ) κάθε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία, το οποίο εγκρίνεται και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν αντιτίθεται στον Νόμο στις Διεθνείς Συμβάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 11

ΟΡΓΑΝΑ

Τα  Όργανα του Σωματείου είναι:

α) η Γενική Συνέλευση,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή,

δ) η Εφορευτική Επιτροπή.

 Άρθρο 12

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον Νόμο, ή το παρόν Καταστατικό, σε άλλα ΄Οργανα.

Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να:

α) εκλέγει κάθε τρία ( 3 ) χρόνια τα Όργανα της Σωματείου και να ανακαλεί, ολικά ή μερικά,

β) εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό της Διοίκησης,

γ) απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,

δ) τροποποιεί το Καταστατικό, να αποφασίζει για τη διάλυση και για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου,

ε) εγκρίνει ή να απορρίπτει τον απολογισμό δράσης, τον απολογισμό και προϋπολογισμό της οικονομικής διαχείρισης,

στ) έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των Οργάνων του Σωματείου με το δικαίωμα να τα παύει, όταν αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και, ιδιαίτερα, ύστερα από σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους και από ανικανότητα για τακτική διαχείριση,

ζ) αποφασίζει για την αποβολή Μέλους του Σωματείου, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος,

η) κηρύσσει απεργία.

Άρθρο 13

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, που την προκηρύσσει, τουλάχιστον, δέκα ( 10 ) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, με πρόσκληση, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να μνημονεύει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα αυτής με σαφήνεια. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν, ο Πρόεδρος ή άλλα, προς τούτο εξουσιοδοτημένα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκθέτουν τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους κάνοντας τον απολογισμό της δράσης της Διοίκησης.

2) Η Ημερησία Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης κατά την ετήσια Τακτική Σύνοδο, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:

α) την έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού,

β) την έγκριση ή αποδοκιμασία της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, κατόπιν έκθεσης του Ταμία της οικονομικής του διαχείρισης, 

γ) τον απολογισμό του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους,

δ) την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, κάθε τρία ( 3 ) έτη,

ε) την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και την παύση των Μελών τους για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

3) Συγχρόνως, με την προκήρυξη ανακοινώνεται πρόσκληση σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, να πράξουν τούτο, διότι Μέλη που δεν είναι οικονομικώς τακτοποιημένα, δεν δύνανται να μετέχουν στη Συνέλευση. Η ταμειακή τακτοποίηση των Μελών περατώνεται τρεις ( 3 ) μέρες, τουλάχιστον, προ της ενάρξεως της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης.

4) Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη Σύγκληση ποσοστό 1/5 των Μελών με έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και με αναφορά των θεμάτων, που επιθυμούν να συζητηθούν.

Άρθρο 14

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται :

α) μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) μετά από γραπτή αίτηση του 1/5 των Μελών του Σωματείου έχοντα δικαίωμα ψήφου,

γ) κάθε φορά που επιβάλλεται από το συμφέρον του Σωματείου.

Στην αίτηση για σύγκληση θα πρέπει με ποινή ακυρότητας της αίτησης να αναγράφεται το θέμα ή τα θέματα που θα εκτεθούν στην Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε ( 15 ) ημέρες από την υποβολή της αίτησης να καλέσει Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αιτούμενα ή και άλλα συμπληρωματικά, που θα ήθελε να εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Προηγείται πάντα στην ημερήσια διάταξη το θέμα για το οποίο έγινε η αίτηση.

 Άρθρο 15

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΡΤΙΑΣ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Για να διεξαχθεί συζήτηση και να ληφθεί απόφαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων Μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα Συνέλευση εντός πέντε ( 5 ) έως δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από τη ματαιωθείσα Συνέλευση. Κατά τη δεύτερη Συνέλευση, για την επίτευξη της απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του 1/4 των Μελών. Σε περίπτωση, εκ νέου, αποτυχίας επιτεύξεώς της, συγκαλείται τρίτη Συνέλευση με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, κατά την οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του 1/5 των Μελών. Αν και σε αυτήν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση εξακολουθεί να συγκαλείται σε διάστημα από πέντε ( 5 ) μέχρι δεκαπέντε ( 15 ) ημερών, έως ότου επιτευχθεί η παρουσία του 1/5 των Μελών.

2) Με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, διεξάγονται οι Συνελεύσεις για τις κάτωθι περιπτώσεις:

α) τροποποίησης του Καταστατικού και

β) διάλυσης του Σωματείου, για τις οποίες απαιτείται η παρουσία των μισών, τουλάχιστον, Μελών και απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 99 Α.Κ.,

γ) ενώ για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, απαιτείται η συναίνεση όλων των Μελών, τα απόντα συναινούν εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 100 Α.Κ.

3) Ομοίως η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά, με ψηφοδέλτια, όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις για:

α) την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου,

β) την εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής,

γ) την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής,

δ) την εκλογή Αντιπροσώπων σε Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Οργάνωση,

ε) την εκλογή Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην Τριτοβάθμια,

στ) την εξέταση ζητημάτων εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή Μέλους του ή Μέλους του Σωματείου,

ζ) την έγκριση του απολογιστικού έργου,

η) την εξέταση επί προσωπικών ζητημάτων, αποβολής του Μέλους ή ζητημάτων μείζονος σημασίας,

θ) την κήρυξη απεργίας.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η οριζομένη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαρτία, ενώ η λήψη των αποφάσεων λαμβάνεται με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

4) Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα της Γενικής Συνέλευσης, πλην των ως άνω, περιοριστικά, αναφερομένων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου 15 παρ. 2 και 3, η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά, δια ανατάσεως της χειρός, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων Μελών.

5) Αν υπάρξει ισοψηφία, τότε δεν καθίσταται δυνατή η λήψη αποφάσεως. Σε τέτοια περίπτωση, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία με στόχο την επίτευξη πλειοψηφίας.

6) Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, όπου για την επίτευξη απαρτίας είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των Μελών, είναι δε παρόντα τόσα Μέλη, όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτόν αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 16

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε ( 5 ) Μέλη.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με ισάριθμα Αναπληρωματικά Μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε τρία ( 3 ) χρόνια με μυστική ψηφοφορία άμεσα από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη.

3) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται, υποχρεωτικά, μέσα σε δέκα ( 10 ) ημέρες από την ανακήρυξή τους για να συγκροτηθούν σε Σώμα. Την πρόσκληση για την κατανομή των αξιωμάτων ανάμεσα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την επιμελείται ο Σύμβουλος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ο οποίος προεδρεύει και, στην περίπτωση που αρνηθεί ή αμελήσει να το πράξει μετά τις πέντε ( 5 ) ημέρες, οποιοσδήποτε άλλος Σύμβουλος.

4) Τα αξιώματα κατανέμονται ανάμεσα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αλλεπάλληλες διαδοχικές μυστικές ψηφοφορίες, προηγείται δηλαδή η εκλογή του Προέδρου, ακολουθεί εκείνη του Αντιπροέδρου κ.ο.κ., το κάθε δε Μέλος εκλέγεται στο αντίστοιχο αξίωμα εκείνο που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία των ψήφων :

α) ο Πρόεδρος,

β) οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄,

γ) ο Γενικός Γραμματέας,

δ) ο Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα ,

ε) ο Ταμίας.

Το Μέλος που έλαβε στις εκλογές τις περισσότερες ψήφους καλεί στην ίδια Συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου εκείνο να παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα κλειδιά, τη Σφραγίδα, το Αρχείο και την περιουσία με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Διοικητικά Συμβούλια.

5) Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Σωματείου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο και για χρονικό διάστημα τέτοιο, που να συγχωρείται αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για ακύρωση της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθίστανται αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση και υλοποίηση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων τους που πηγάζουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τον Νόμο.

2) Είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις Συνεδριάσεις του μέσα στον ίδιο χρόνο, ενώ καλούνται από τον Πρόεδρο να δώσουν εξηγήσεις, εγγράφως ή προφορικώς, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναγνωρίζει την έκπτωση του Μέλους ανακηρύσσοντας, ως Τακτικό Μέλος, τον πρώτο επιλαχόντα του ως άνω άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος. Η συγκεκριμένη απόφαση πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήψη της απόφασης.

3) Σε περίπτωση που κενωθεί θέση Συμβούλου, αναπληρώνεται από τα Αναπληρωματικά Μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα Τακτικά Μέλη της Διοίκησης και τα οποία ανακηρύσσονται ως Τακτικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτό γίνεται μέχρις εξαντλήσεως των Αναπληρωματικών, άλλως, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει την Εφορευτική Επιτροπή να προκηρύξει εκλογές για την εκ νέου  ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο και παραδίδει, εκτός αν ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας είναι λιγότερος των έξι ( 6 ) μηνών, οπότε παραμένει.

Άρθρο 18

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρού του προς τα Μέλη του, κάθε τρεις ( 3 ) μήνες και, εκτάκτως, ύστερα από κλήση του Προέδρου του ή του Αντιπροέδρου του ή όταν το ζητήσουν τρεις ( 3 ) Σύμβουλοι με γραπτή αίτησή τους, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα θέματα και οι λόγοι. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ( 10 ) ημέρες. Η ως άνω πρόσκληση του Προέδρου γνωστοποιείται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με κάθε πρόσφορο μέσο και με αναφορά του χώρου και του χρόνου που θα πραγματοποιηθεί, σαράντα οκτώ ( 48 ) ώρες πριν την κάθε Συνεδρίαση.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία ( 3 ) Μέλη του και ανάμεσά τους ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας σε δύο ( 2 ) ημέρες.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με  σχετική πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός. Μόνο για προσωπικά ζητήματα ή για θέματα εμπιστοσύνης της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, κατόπιν μυστικής, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορίας. Η αναφορά των ως άνω περιπτώσεων είναι περιοριστική.

4) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, αδικαιολόγητα, από τρεις ( 3 ) συνεχείς ή πέντε ( 5 ) μη συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται πως έχει παραιτηθεί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει αίτηση παραίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, αν την κάνει δεκτή, υποχρεούται να καλέσει το πρώτο Αναπληρωματικό Μέλος και αν και αυτό αρνηθεί ή κωλύεται, το επόμενο μέχρι εξαντλήσεως των Αναπληρωματικών.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα Μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά είτε προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση για τις Αρχαιρεσίες, είτε δικαιολογείται η συμπλήρωση με διορισμό από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται υπεύθυνα τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου,

2) μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διοικεί το Σωματείο, σύμφωνα με αυτά και τον Νόμο,

3) κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται και απαιτούνται από τον Νόμο,

4) διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και εγκρίνει τις δαπάνες μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού,

5) συντάσσει τον προϋπολογισμό της χρονιάς, τον ισολογισμό και απολογισμό και τα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση,

6) καλεί τη Γενική Συνέλευση και πράττει ό,τι απαιτείται για την επιτυχία και την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου,

7) Αποδέχεται τις κληρονομίες, τις δωρεές και τα κληροδοτήματα.

Β. 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις ( 3 ) μήνες. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με γνωστοποίηση πριν από είκοσι τέσσερις ( 24 ) ώρες και με αναφορά του χρόνου και του τόπου. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

2) Αποφασίζει για την αναγκαιότητα λήψης κάθε μορφής αγωνιστικής κινητοποίησης και εκδήλωσης του Σωματείου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει, ποιά από τα Μέλη του Σωματείου δύνανται να το βοηθήσουν στο έργο του, σε ειδικούς τομείς, με την εκλογή Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας. Οι Επιτροπές αυτές μελετούν και επεξεργάζονται ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου ή με ό,τι άλλο έχουν προς τούτο εξουσιοδοτηθεί και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει. Μέλη των Επιτροπών ή των Ομάδων Εργασίας είναι, κυρίως, αυτά του Σωματείου ή άτομα με ειδική κατάρτιση και πείρα. Επικεφαλής των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας ορίζεται, πάντοτε, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που, κατά προτίμηση, έχει σχέση με τα θέματα για τα οποία θα ασχοληθεί η Επιτροπή ή η Ομάδα Εργασίας.

Άρθρο 20

ΠΑΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) α) Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται, κατ’ αρχήν, αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του χρόνου της θητείας του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί προηγουμένως τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3α του παρόντος.

β) Αν δεν συνέλθει η Γενική Συνέλευση, η προηγούμενη Διοίκηση συνεχίζει τη διεξαγωγή των μη επιδεχομένων αναβολής υποθέσεων του Συλλόγου, μέχρι το διορισμό προσωρινής Διοίκησης ή μέχρι την από μέρους του σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση, η παράταση της θητείας της απερχόμενης Διοίκησης δεν δύναται να υπερβεί το τρίμηνο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πρόωρα, ύστερα από παραίτησή του ή παύση του ή ανάκλησή του ή πρόταση μομφής εναντίον του ή Μέλους του, από την Γενική Συνέλευση, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 4α του παρόντος. Η συζήτηση του θέματος περί μομφής, θα πρέπει, επί ποινή ακυρότητος της απόφασης, να αναγράφεται στην πρόσκληση. Επίσης, θα πρέπει το ίδιο το Μέλος ή τα Μέλη να κληθεί, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, να υπερασπισθεί τον εαυτό του και τις επιλογές του, εκθέτοντας αναλυτικά τις απόψεις του και απαντώντας σε ερωτήσεις.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται και στην περίπτωση έκπτωσής του με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση Μελών του Σωματείου και εφόσον, εντελώς αδικαιολόγητα και κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, αρνείται την εγγραφή τους.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αρχικά και έως ότου εγκριθεί το Σωματείο από το Πρωτοδικείο και δημοσιευθεί, είναι Πρόεδρος της Προσωρινώς Διοικούσης Επιτροπής, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Αρχή και το δεσμεύει, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Καμιά μεμονωμένη εκπροσώπηση δεν δεσμεύει το Σωματείο.

2) Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Γενική Συνέλευση, υπογράφει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη, τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό, ενώ διευθύνει τις Συνεδριάσεις της, έως ότου εκλεγεί το Προεδρείο, και υπογράφει μαζί με το νέο Προεδρείο τα πρακτικά των Συνεδριάσεων.

3) Ο Πρόεδρος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε Συνεδρίαση, προεδρεύει σε αυτήν και την διευθύνει. Δίνει το λόγο στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακαλεί στην τάξη όποιον παραβαίνει τη διαδικασία ή παρεμποδίζει τη Συνεδρίαση και μπορεί να του αφαιρέσει το λόγο, αφού προηγούμενα διακόψει τη Συνεδρίαση για λίγο, ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Θέτει σε ψηφοφορία τις αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις και τις τελικές προτάσεις, όπως διαμορφώθηκαν, και γενικά πράττει ό,τι απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Σωματείου, τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την καλή διαχείριση των εσόδων και της περιουσίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Ο Αντιπρόεδρος Α΄ αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και συνεργάζεται με αυτόν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματείου.

2) Ο Αντιπρόεδρος Β΄ αναπληρώνει διαδοχικά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο Α΄.

ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1) Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα, έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξης των Βιβλίων του Σωματείου, πλην του Ταμείου.

2) Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, έχει την ευθύνη για την ομαλή και κανονική λειτουργία τους, φυλάει το Αρχείο και τη Σφραγίδα του, κρατάει το Πρωτόκολλο και την αλληλογραφία και γενικά πράττει ό,τι είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Σωματείου και των γραφείων του.

Άρθρο 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση του έργου του.

 Άρθρο 25

 ΤΑΜΙΑΣ

1) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Σωματείου. Τηρεί τα βιβλία εισπράξεως, πληρωμών και περιουσίας. Κάνει όλες τις εισπράξεις του Σωματείου με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα και αφού προηγουμένως θωρηθούν από την Ελεγκτική Επιτροπή. Καταρτίζει τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό, τον οποίο στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου προς έγκριση.

2) Συντάσσει τον Ετήσιο Ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης. Καταθέτει για λογαριασμό του Σωματείου στην Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όλα τα ποσά που εισπράττει και κρατά μόνο τα ποσά που εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος των οποίων μπορεί να τροποποιείται αναλόγως των αναγκών του Σωματείου. Πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές του Σωματείου με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 26

 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία ( 3 ) Μέλη, τα οποία εκλέγονται, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά, από όλα τα Μέλη του Σωματείου σε μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, ταυτόχρονα με την Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε τρία ( 3 ) έτη. Η διάρκεια της θητείας της είναι ίση και ταυτόχρονη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό δεν συμβαίνει σε περίπτωση μεταβατικής εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι δεν πρόκειται για άσκηση εξουσίας από άλλο Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ελέγχει την διαχειριστική και ταμειακή κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Για την υλοποίηση της αποστολής της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να της παρέξει τα Βιβλία Διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητήσει.

3) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα, τακτικά, κάθε τρεις ( 3 ) μήνες και, έκτακτα, όποτε κληθεί από τους παραπάνω ή ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα Μέλη και ανάμεσά τους ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

 

Άρθρο 27

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Υπό Α΄

1) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι το ΄Οργανο εκείνο, που ως αποστολή έχει τη διεξαγωγή των Εκλογών για τα Όργανα του Σωματείου και των Αντιπροσώπων του στην Ομοσπονδία και στο Εργατικό Κέντρο. Αποτελείται από τρία ( 3 ) Μέλη, τα οποία εκλέγονται μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά, από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ.3γ του παρόντος, οσάκις πρόκειται να διεξαχθούν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Οργάνων του Σωματείου.

2) Ευθύνεται για τη λήψη των υποψηφιοτήτων, τις οποίες ελέγχει αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού, την ανακήρυξη των υποψηφίων, την εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εκλογών.

3) Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται, κατόπιν αιτήσεως του Σωματείου, από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών Αθηνών και ο οποίος παρίσταται κατά την εκλογή της.

4) Εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση με την απαιτούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3γ του παρόντος, σχετική πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Η εκλογή της διεξάγεται με μέριμνα της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης ΄΄ δια ανατάσεως της χειρός ΄΄, έργο της οποίας είναι η συλλογή των ψήφων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, επιτρέπεται να παρευρίσκεται ανά ένας Αντιπρόσωπος από κάθε Συνδυασμό, αν υπάρχουν Συνδυασμοί, με την προσκόμιση του σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου για τον διορισμό του.

5) Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα άλλα συλλογικά Όργανα, η ανακήρυξη των οποίων γίνεται από την ίδια την Εφορευτική Επιτροπή, αν προηγουμένως δεν παραιτηθούν.

6) Οι υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλονται, το πρώτον συνέλθει η Γενική Συνέλευση, στο Προεδρείο της.

7) Μετά την ανακήρυξή τους, τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία.

8) Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με το σύστημα της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων.

Υπό Β΄

1) Προβλέπεται, οσάκις πρόκειται να διεξαχθούν οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή των Οργάνων του Σωματείου, και εφόσον παραστεί η αναγκαιότητα, η ύπαρξη Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, για την εξυπηρέτηση των Μελών που ευρίσκονται εκτός της έδρας του Σωματείου.

2) Τα Μέλη, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές αυτές, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, όπως ως άνω ορίστηκε. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση ορίζει τις περιοχές ανά την Επικράτεια που θα εδρεύσουν οι Εφορευτικές Επιτροπές, με γνώμονα την, όσο το δυνατόν, ευχερέστερη πρόσβαση των Μελών.

3) Το Σωματείο αποστέλλει στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων και φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με τη Σφραγίδα του Σωματείου.

4) Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή δεν προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, αλλά, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, σφραγίζει με ασφαλή τρόπο τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και τα αποστέλλει στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

΄Αρθρο 28

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

1) Η παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου δεν απαιτείται σε κάθε Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, παρά μόνο σε αυτή που έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.

2) Αν δεν παρίσταται κατά την ως άνω διεξαγωγή ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, και κανένα εκ των Μελών του Σωματείου δεν διαμαρτύρεται για αυτό ή ο αριθμός των τυχόν αντιτασσομένων, εν σχέσει με το σύνολο των μετεχόντων της οικείας Συνελεύσεως, είναι ελάχιστος, η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως θεωρείται έγκυρη, με την επιφύλαξη αναγνώρισης της ακυρότητας της, κατόπιν υποβολής αιτήσεως του 1/50, τουλάχιστον, των οικονομικώς ταχτοποιημένων Μελών, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα ( 30 ) ημερών από τη λήξη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 ΄Αρθρο 29

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίτο χρόνο, μαζί με την απόφαση για το κάλεσμα της Γενικής Συνέλευσης σε Τακτική Συνεδρίαση, προκηρύσσει και τις Αρχαιρεσίες για την εκλογή των Οργάνων του Σωματείου, καθορίζοντας την ημέρα και τον τόπο που θα διεξαχθούν. Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται σε μία ( 1 ) ημέρα, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει διαφορετικά.

2) Κάθε εκλογέας θεμελιώνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στον Σύλλογο, αρκεί να εκπληρώνει τις ελάχιστες δυο ( 2 ) προϋποθέσεις:

i)       της ύπαρξης της ιδιότητας του Μέλους του Σωματείου,

ii) την προγενέστερη, μέχρι δεκαπέντε ( 15 ) ημέρες προ της υποβολής υποψηφιότητας, εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι του Σωματείου.

3) Δεν αποκλείει το δικαίωμα ψήφου του Μέλους στη Γενική Συνέλευση, η συμμετοχή του ως υποψηφίου για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλο Όργανο του Σωματείου.

4) Στερείται του δικαιώματος ψήφου αποβληθέν και διαγραφέν  Μέλος.

5) Στερείται, ομοίως, του δικαιώματος ψήφου Μέλος, οσάκις η Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή του, εξαιτίας ύπαρξης ευθύνης του έναντι του Σωματείου.

6) Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται είτε ατομικά, είτε σε Συνδυασμό. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές με το ίδιο ψηφοδέλτιο περισσοτέρων του ενός Υποψηφίων. Καταρτίζεται με έγγραφη δήλωση των Υποψηφίων που τον απαρτίζουν ή χωριστά ή ως ένωση προσώπων εκπροσωπούμενη από τον επικεφαλής του. Η δήλωση περιλαμβάνει:

i) την ονομασία του Συνδυασμού,

ii) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνση οικίας των Υποψηφίων του Συνδυασμού κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου.

iii) το ονοματεπώνυμο του Υποψηφίου, που ορίζεται ως Εκπρόσωπος του Συνδυασμού και το Όργανο στο οποίο διεκδικεί την έδρα ή τις έδρες.

7) Η υποψηφιότητα των Ανεξάρτητων Υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο στην Εφορευτική Επιτροπή. Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση οικίας, καθώς και το Όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλέγει.

8) Αν κάποιος Υποψήφιος βρίσκεται μακριά από τον τόπο που υποβάλλεται η δήλωση του Συνδυασμού, μπορεί να αντικαταστήσει την υπογραφή του με τηλεγράφημα αποδοχής της υποψηφιότητας στον Συνδυασμό.

9) Κανένας από τους Υποψηφίους δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν Συνδυασμούς, όπως, ομοίως, δεν δύναται να μετέχει και ως υποψήφιος σε Συνδυασμό και, ταυτόχρονα, να θέτει υποψηφιότητα ως Ανεξάρτητος. Επίσης, δεν επιτρέπεται να είναι Υποψήφιος, ταυτόχρονα, σε δύο ( 2 ) Όργανα.

10) Οι υποψηφιότητες των Ανεξάρτητων Υποψηφίων και των Συνδυασμών υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή δέκα ( 10 ), τουλάχιστον, ημέρες πριν την έναρξη των Αρχαιρεσιών.

11) Την έβδομη ημέρα πριν από τις Αρχαιρεσίες, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους Συνδυασμούς και συντάσσει τον τελικό πίνακα των Υποψηφίων, όπου αναγράφονται οι Συνδυασμοί με την αλφαβητική σειρά των επωνύμων. Η ανακοίνωση αυτή τυπώνεται με δαπάνες του Σωματείου και αποστέλλεται για να τοιχοκολληθεί σε όλους τους χώρους απασχόλησης των Ιατρών Εργασίας, στην Ομοσπονδία, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών.

12) Για κάθε Συνδυασμό συντάσσεται χωριστό ψηφοδέλτιο στο οποίο καταχωρούνται οι Υποψήφιοί του με απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

13) Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, όλα του ιδίου χρώματος και των ιδίων διαστάσεων, ενώ εξασφαλίζονται και τυπώνονται με δαπάνες και μέριμνα της Διοίκησης, όπως και οι φάκελοι.

14) Αν δεν υπάρχουν Συνδυασμοί, παρά μόνο Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι, καταρτίζεται Ενιαίος Κατάλογος Υποψηφίων για κάθε Όργανο χωριστά. Στον Κατάλογο αυτό καταχωρούνται οι Υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

15) Τρεις ( 3 ) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή τον Κατάλογο με τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

16) Οι Κατάλογοι αυτοί, θεωρημένοι με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ψηφοδελτίων και παραμένουν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της ψηφοφορίας.

 Άρθρο 30

ΕΝΑΡΞΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

1) Κατά την ημέρα έναρξης της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει τα τυπικά ( ύπαρξη ψηφοδελτίων, φακέλων,  καταλόγων, του Πρωτόκολλου Ψηφισάντων, ύπαρξη κάλπης κενής, χωρίσματος κ.λπ.) και αφού σφραγίσει την κάλπη και τακτοποιήσει τα ψηφοδέλτια επάνω στο τραπέζι της, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, η οποία διαρκεί από την Ανατολή έως τη Δύση του ηλίου ή ανάλογα με το χρόνο που με ανακοίνωσή της αυτή έχει καθορίσει.

2) Κάθε ψηφοφόρος, που προσέρχεται, επιδεικνύει στην Εφορευτική Επιτροπή την ταυτότητά του ή το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, όχι όμως υπεύθυνη δήλωση, που να πιστοποιεί την ταυτότητά  του, καθώς και το Εκλογικό Συνδικαλιστικό Βιβλιάριο. Εν συνεχεία, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού διαγράψει το όνομά του από τον Κατάλογο των Μελών και το σημειώσει στο Πρωτόκολλο των Ψηφισάντων, του παραδίδει ο Πρόεδρός της τον φάκελο σφραγισμένο με την Σφραγίδα του Σωματείου και μονογραμμένο από τον ίδιο και από όλα τα ψηφοδέλτια.

3) Η μη επίδειξη, κατά τα ανωτέρω, του Εκλογικού Συνδικαλιστικού Βιβλιαρίου, το οποίο εκδίδεται από Ειδική Επιτροπή Εκλογικών Συνδικαλιστικών Βιβλιαρίων, σύμφωνα με τους τύπους της Υ.Α. 55350/23-12-1982, συνεπάγεται την ακρότητα των Εκλογών, αν αποδειχθεί ότι επηρέασε, με οιοδήποτε τρόπο, το εκλογικό αποτέλεσμα. Συγχρόνως, καθιερώνει και ευθύνη του Δικαστικού Αντιπροσώπου για παράβαση καθήκοντος.

4) Ο ψηφοφόρος υποχρεούται να αποσυρθεί στον ιδιαίτερο χώρο και αφού σημειώσει, αν επιθυμεί, τον σταυρό προτίμησης επάνω στο ψηφοδέλτιο της εκλογής του, το τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον χρωματιστό φάκελο που τους κλείνει και τους ρίχνει στην κάλπη.

5) Οι ψηφοφόροι μπορούν να θέσουν μέχρι τόσους σταυρούς, όσα είναι και τα Τακτικά Μέλη του Οργάνου για το οποίο διενεργείται η ψηφοφορία και τα οποία αναφέρονται στην προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς λογίζεται έγκυρο ως ψηφοδέλτιο και οι σταυροί δεν υπολογίζονται. Στην περίπτωση που εκτίθενται μόνο Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι, οπότε καταρτίζεται Ενιαίος Κατάλογος Υποψηφίων ( Κοινό Ψηφοδέλτιο ), ο ψηφοφόρος δικαιούται να σημειώσει μόνον έναν σταυρό για κάθε Ανεξάρτητο Υποψήφιο, άλλως είναι άκυρο.

6) Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι Υποψήφιοι και οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασμών.

7) Μετράει τους φακέλους της ψηφοφορίας και διαγράφει τους ψηφίσαντες από την κατάσταση.

8) Μετά την λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει το Πρωτόκολλο Ψηφισάντων, γράφει πόσα Μέλη είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και πόσα ψήφισαν και υπογράφει.

9) Ύστερα ανοίγει την κάλπη, μετράει τους φακέλους και υπολογίζει αν συμφωνούν με τον αριθμό των ψηφισάντων, τους αριθμεί από το ένα (1) έως και όσοι είναι και κάτω από τον αριθμό μονογράφει ο Πρόεδρος  της.

10) Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή μετράει τους φακέλους και αφού διαπιστώσει αν συμφωνούν ή όχι με το Πρωτόκολλο Ψηφισάντων και ότι είναι έγκυροι ( χωρίς διακριτικά σημάδια ), τους αποσφραγίζει έναν προς έναν εξάγοντας τα ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοδέλτιο αριθμείται με τη σειρά που εξάγεται και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος σημειώνει πόσους σταυρούς προτίμησης έχει. Ταυτόχρονα, κρίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή αν το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο ή άκυρο. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που έχουν σημάδια ή κάτι άλλο, το οποίο παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας ή, αν πρόκειται για ψηφοδέλτιο Ανεξαρτήτων Υποψηφίων, που έχει περισσότερους από έναν σταυρούς για κάθε Όργανο και δεν αναφέρεται στον ίδιο Ανεξάρτητο Υποψήφιο. Οι λευκές ψήφοι θεωρούνται έγκυρες.

11) Ύστερα, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου αναφέρονται τα ως άνω διενεργηθέντα, ήτοι αν η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά, το αποτέλεσμά της ανά Συνδυασμό και Ανεξάρτητους Υποψηφίους και τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε κάθε Υποψήφιος για κάθε Όργανο χωριστά. Η καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12) Ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου δύναται να παρίσταται κατά τις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μελών.

13) Τα Πρακτικά Συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα προς φύλαξη.

Άρθρο 31

 Εκλογικό Σύστημα

1) Για τις εκλογές των Οργάνων του Σωματείου, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, εφαρμόζεται το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

2) Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των Συνδυασμών, εφόσον δεν υπάρχει Ενιαίος Κατάλογος Υποψηφίων ( Κοινό Ψηφοδέλτιο ) και των Ανεξαρτήτων Υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

3) Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των υπό κατάληψη εδρών. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή της Εφορευτικής Επιτροπής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, π.χ. το 111,57 γίνεται 112, ενώ το 111,27 γίνεται 111, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Α΄ Κατανομή

4) Κάθε Συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ανεξάρτητος Υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία ( 1 ) έδρα στο Όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται Αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τις υπό κατάληψη έδρες, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι ήταν και οι υποψήφιοί του.

Β΄ Κατανομή

5) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες μετά την πρώτη ( Α΄ ) Κατανομή κατανέμονται κατά μία, μεταξύ των Συνδυασμών που έχουν:

α) καταλάβει, τουλάχιστον, μία έδρα από την Α΄ Κατανομή ή έχουν εκλέξει έναν Αντιπρόσωπο,

β) συγκεντρώνουν αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου, προσεγγίζουσες περισσότερο αυτό.

Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Γ΄ Κατανομή

7) Οι έδρες που, και πάλι, μένουν αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ όλων των Συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε αυτή την Κατανομή παίρνουν μέρος και οι Συνδυασμοί που δεν κατέλαβαν έδρα από την Α΄ Κατανομή. Όταν όμως πρόκειται για εκλογή Αντιπροσώπων σε Υπερκείμενη Οργάνωση, για να συμμετάσχει ο Συνδυασμός στη Γ΄ Κατανομή, πρέπει να έχει καλύψει σε ψήφους το μισό, τουλάχιστον, του εκλογικού μέτρου. Την ή τις αδιάθετες έδρες παίρνουν οι Συνδυασμοί που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

8) Με την καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής, ο ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει μόνο έναν Συνδυασμό, αν υπάρχει, ή έναν Ανεξάρτητο Υποψήφιο. Σε περίπτωση που εκτίθενται μόνο Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι, ο ψηφοφόρος έχει την υποχρέωση, με ποινή ακυρότητας της ψήφου του, να θέτει μόνο έναν σταυρό προτίμησης, όπως ως άνω αναφέρθηκε, διαφορετικά μεταβάλλεται αυτόματα το εκλογικό σύστημα σε πλειοψηφικό και η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής είναι άκυρη.

9) Οι θέσεις για κάθε Συνδυασμό κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων του Συνδυασμού κατά σειρά επιτυχίας του καθενός. Αν δεν υπάρχουν Συνδυασμοί, παρά μόνο Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι, οι έδρες κατανέμονται κατά σειρά επιτυχίας του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 Άρθρο 32

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Το Σωματείο λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό του, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τη σχετική Νομοθεσία περί  Σωματείων.

2) Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται νόμιμα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Αρχή από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενεργούν μαζί, δεσμεύοντάς το, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος, αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος και τον Γενικό Γραμματέα, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

3) Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, να αναθέσει την εκπροσώπηση του Σωματείου και σε άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Σε εντελώς κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών μέτρων, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει μόνος του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού η απόφασή του κατατείνει στο να αποτραπεί ο κίνδυνος ή να προστατευθεί το απειλούμενο δικαίωμα του Σωματείου.

Άρθρο 33

ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Η απεργία κηρύσσεται από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την κήρυξη ολιγόωρων στάσεων εργασίας που επαναλαμβάνονται μέσα στην ίδια ημέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κήρυξη ολιγόωρων στάσεων εργασίας, εφόσον δεν πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Άρθρο 34

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1) Το Σωματείο διαλύεται, μόνο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 2β.

2) Διαλύεται ακόμη, αυτοδικαίως, και στην περίπτωση που τα Μέλη του μειωθούν σε αριθμό κάτω των είκοσι ( 20 ), αλλά άνω των δέκα (10).

3) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του θα περιέρχεται στο Φορέα που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρο 35

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού με τις λέξεις στην περιφέρεια  ΄΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ΄΄, στο δε κέντρο τις λέξεις ΄΄ ΠΑ.Σ.Ε.Ι.Ε. ΄΄ και το έμβλημά του.

Άρθρο 36

Όλα τα Μέλη του Σωματείου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών χωρίς αμοιβή και έχουν δικαίωμα να απαιτούν την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού.

Κάθε ζήτημα που αφορά τον Σωματείο, και δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, θα ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το πνεύμα του και τον Νόμο.

Άρθρο 37

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα επτά ( 37 ) Άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τη Συνέλευση των Ιδρυτών και θα ισχύσει από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του Σωματείου.