«Προαγωγή της υγιούς εργασίας για ανθρώπους µε χρόνιες ασθένειες»

«Η ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Με αυτά τα δεδοµένα ξεκίνησε, πριν τέσσερα χρόνια, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός ενδοεταιρικού προγράµµατος που απέβλεπε στην «Προαγωγή της υγιούς εργασίας για ανθρώπους µε χρόνιες ασθένειες» και σκοπό είχε την: αποτελεσµατική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού,εξασφάλιση της θέσης εργασίας ανάλογα µε τις δεξιότητες  και τις ακαδηµαϊκές γνώσεις του εργαζοµένου, εξασφάλιση της παραγωγικότητας,  µέσω της αποτελεσµατικής διαχείρισης ασθένειας (σωµατικής-ψυχικής), προαγωγή σωµατικής και ψυχικής υγείας,  ευαισθητοποίηση των συνεργατών, σχετικά µε τη σηµασία της υποστήριξης εργαζόµενων µε χρόνιες νόσους, ευαισθητοποίηση των διάφορων κλιµακίων της ∆ιοίκησης, ώστε να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη και επανένταξη του εργαζόµενου, συνεχή συνεργασία (διαδικασία feedback) διεπιστηµονικής οµάδας µε τους υπεύθυνους Υγείας & Ασφάλειας, τη ∆ιοίκηση, το Ανθρώπινο ∆υναµικό και τα στελέχη της εταιρείας µε τελικό στόχο το αρτιότερο δυνατό αποτέλεσµα προς όφελος του εργαζοµένου.

 Διαβάστε περισσότερα στο  newsletter edpyxe_16v_Nov2013