ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_15.06.2018  Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας με κατάλογο ειδικών ιατρών εργασίας
 • YA ΦΕΚ Β 1580_08.03.2018_κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ 2 του ΚΝΥΑΕ_ΙΕ
 • N.4144 2013 Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
 • Ν.4052-2012   Εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης……..” (αφορά ιατρούς εργασίας,  Άρθρο 125)
 • Ν. 3996-2011   Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ρυθμίσεις για ιατρούς εργασίας, Άρθρο 29)
 • Ν.3850-2010   Κωδικας νόμων υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Αρ. Πρωτ. οικ. 10041-2010   Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 112498/2009
 • Αρ. Πρωτ. 10057-2010    Εφαρμογή της Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 112498/2009
 • Υ.Α.Υ7αΓΠ. Οικ. 112498-2009  Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
 • Ν.3762-2009 Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το  Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  και άλλες διατάξεις (ρυθμίσεις για ιατρούς εργασίας, Αρθρο 12)
 • Ν.3418-2005   Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
 • Υ.Α. Α5-5658-1999    Πρακτική άσκηση των ειδικευομένων γιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας
 • Π.Δ. 415-1994    Περί του χρόνου ειδίκευσης των ιατρών για απόκτηση ειδικότητας
 • Π.Δ. 294-1988    Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
 • Π.Δ. 132-1987    Περί ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας
 • Π.Δ. 213-1986  Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας
 • Ν. 1579-1985   Ρυθμίσεις για το Εθνικό Συστημα Υγείας
 • Ν. 1568-1985    Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων