Διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά ανάθεσης καθηκόντων ΙΕ

Μας απεστάλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η ακόλουθη ενημέρωση :
Yπεύθυνη επικοινωνίας :
Bαμβακά Ντανιέλα
ΚΥ Σ.ΕΠ.Ε
Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού
Τεχνικής &Υγειονομικής Επιθεώρησης
Τηλ: 210-37.48.712
Φαξ: 210-32.15.716