Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για θερμική καταπόνηση

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη
συνέργεια μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων μικροκλίματος του
εσωτερικού εργασιακού χώρου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ