Θέση Ιατρού Εργασίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο λάβαμε ενημέρωση για την έκδοση της υπ. αρ. Φ407/2014 ∆ιακήρυξης Πρόχειρου
∆ιαγωνισµού µε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α): Ω8ΡΦ4690ΩΣ-ΟΦ9, για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας, CPV 85121200-5)
για ένα (1) έτος, προυπ/σας δαπάνης 11.000€ συµπ/νου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη τιµή.
Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται επίσης και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου και
συγκεκριµένα στην ακόλουθη διαδροµή:
www.hippocratio.gr Γραφείο Προµηθειών∆ιαγωνισµοί–∆ιαπραγµατεύσεις